Ny genreorganisation i det danske musikliv

(For information om tilskudsmuligheder se længere nede)

Den 4. november 2016 så en ny genreorganisation dagens lys. Dens formål er at fremme dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og udlandet. Bestyrelsen i den nye organisation arbejder på højtryk for at formulere strategi og vision, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2017. Detaljer om organisationens arbejde, projekter og tilbud vil blive offentliggjort løbende.

Fremme af genreområdet vil ske gennem varetagelse af tre opgaver; (1) rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed, (2) projektvirksomhed og (3) tilskudsvirksomhed.

Bestyrelse

Bestyrelsen i den nye organisation består af Sophie Bech (Formand), Anders Søndergaard (Næstformand), Kirstine Uhrbrand, Kristine Heebøll, Leif Skov, Sara Troense og Søren Friis Møller. Alle medlemmer af den første bestyrelse er udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Bestyrelsen vil i fremtiden bestå af fem medlemmer, som udpeges af bestyrelsen selv, og 2 medlemmer, som vælges af et årsmøde.

Modtag nyheder om den nye organisation pr. mail

Hvis du ønsker at følge udviklingen og modtage nyheder og informationer om den nye organisation, kan du indtaste din mail-adresse via linket nedenfor. Så vil du modtage en email, når der er nyt fra organisationen.

Tilmeld dig her

Spørgsmål vedrørende overgang og etablering af den nye institution kan rettes til formand Sophie Bech på kontakt@sophiebech.dk eller daglig leder Torben Eik Jacobsen på torben@wf2017.dk.

—————

Nye tilskudsmuligheder hos en ny genreorganisation

Formålet med TEMPIs tilskudspuljer er at bidrage til at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til og forståelsen for det musikalske genreområde folk og world samt de beslægtede genrer og derigennem være med til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Hos TEMPI er der to muligheder for at søge støtte:

 • En udviklingspulje, der kan søges til aktiviteter, der på nye måder positionerer eller formidler musik fra TEMPIs genreområde.
 • En pulje til international transport, der kan søges til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed uden for Danmark.

Tilskudspuljerne

Læs kriterierne grundigt inden du ansøger. For din egen skyld.
.
Alle indkomne ansøgninger vurderes ift. de kriterier, som er beskrevet i det følgende. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit projekt lever op til kriterierne og falder inden for puljernes formål, ligesom sekretariatet i al almindelighed stiller sig til rådighed til sparring og rådgivning for aktører fra genreområdet.

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen har til formål at positionere musikken fra TEMPIs genreområde og styrke områdets formidlere og aktører. Puljen kan både søges til projekter i Danmark og udlandet.

Udviklingspuljen kan søges af alle med projekter inden for folk, world og beslægtede genrer.

Puljen kan søges til to konkrete typer af projekter:

 • Positioneringsprojekter, der introducerer musikken nye steder og for nye målgrupper.
 • Formidlingsprojekter, der på nye eller særligt styrkende måder formidler musikken.
Fra TEMPIs strategi:

Med positionering forstås målrettet og strategisk placering af kommunikationsindsatser og musikaktiviteter på steder, hvor det forventes, at man kan få det største udbytte.

Med styrkelse af genreområdets formidlere og aktører forstås styrkelse af disses arbejde og muligheder gennem udvikling af viden, kompetencer og netværk.

Kriterier for at søge udviklingspuljen:

For at modtage tilskud fra udviklingspuljen skal projektet leve op til flest mulige af følgende kriterier:

 • Projektet involverer en eller flere partnere. (F.eks. spillesteder, kulturhuse, festivaler, kulturforeninger, musikorganisationer, kommuner, regioner, skoler, institutioner, medier, virksomheder, fagpersoner, forskere eller lign.)
 • Projektet bygger bro til andre erhverv eller kunstformer.
 • Projektet har væsentlig medfinansiering fra øvrige kilder.
 • Projektet er rettet imod en velbeskrevet målgruppe eller brugergruppe.
 • Der er redegjort for projektets fremtids-og/eller udviklingsperspektiv.
 • Der er opstillet mindst tre konkrete succeskriterier for projektet, der kan bruges i projektets afrapportering.

Alle ansøgninger behandles af et fagudvalg udpeget af TEMPIs bestyrelse.

Fagudvalget forbeholder sig retten at give afslag på ansøgninger og imødekomme ansøgninger med et mindre beløb end det ansøgte ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler.

Afrapportering og udbetaling

Når der bevilges et tilskud, modtager man som ansøger et tilsagnsbrev, hvori frister og krav til dokumentation og afrapportering er oplyst. Fristen vil som hovedregel være én måned efter projektets afslutning. Når afrapporteringen er fyldestgørende afsluttet, indsættes det bevilgede tilskudsbeløb på den konto, der er angivet i ansøgningen.

Det udbetalte tilskud kan variere fra tilsagnet, hvis omfanget af den gennemførte aktivitet ikke svarer til det i ansøgningen oplyste.

Der skal påregnes en behandlingstid i forbindelse med udbetaling af tilskud.

International transport

Puljen har til formål at styrke international turnévirksomhed for orkestre og solister. Der bevilges udelukkende tilskud til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed i udlandet. Der kan bl.a. ikke søges støtte til honorering, overnatning, forsikringer eller optagelser.

Ordningen kan søges af alle professionelle udøvere inden for folk, world og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på nytænkning, formidling til nye målgrupper og langsigtede karrieremæssige perspektiver.

Der gives tilskud til transportudgifter i forbindelse med international live-optræden. Det kan være koncerter eller showcases. Optrædener i radio/tv, workshops mv. kan indgå som et supplement til live-virksomhed, men tæller ikke som en koncert.

Kriterier for at søge tilskud international transport:

For at få bevilget støtte til international transport skal aktiviteten leve op til følgende kriterier:

 • Turneen har mindst to betalte koncerter uden for Danmark.
 • Der er en tidsmæssig sammenhæng i de aftalte koncerter.
 • Honoraret for koncerterne er ikke lavere end lokale musikeres honorarer for tilsvarende koncerter.
 • Der redegøres for turneens formål i et langsigtet perspektiv.

Alle ansøgninger behandles af et fagudvalg udpeget af TEMPIs bestyrelse.

Fagudvalget forbeholder sig retten at give afslag på ansøgninger og imødekomme ansøgninger med et mindre beløb end det ansøgte ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler.

Støtte til showcase-koncerter og andre internationale projekter kan i visse tilfælde søges fra udviklingspuljen, såfremt projektet lever op til kriterierne for denne.

Afrapportering og udbetaling

Senest én måned efter aktivitetens afslutning indsendes den påkrævede dokumentation som nævnt i tilsagnsbrevet. Herunder et endeligt regnskab, kopier af relevante originalbilag og dokumentation for afholdte koncerter.  Tilskudsbeløbet vil herefter blive overført til den konto, der er oplyst i ansøgningen.

Det udbetalte tilskud kan variere fra tilsagnet, hvis omfanget af den gennemførte aktivitet ikke svarer til det, der er oplyst i ansøgningen. Der kan forventes behandlingstid i forbindelse med udbetaling af tilskud.

Hvad kan der IKKE søges tilskud til:

Der er en række konkrete udgifter puljerne ikke kan søges til. Ansøgninger om støtte til disse får et administrativt afslag og bliver ikke behandlet.

 • Puljerne kan IKKE søges til projekter og aktiviteter, der ikke vedrører musik fra genreområdet folk, world og beslægtede genrer.
 • Der kan ikke søges om tilskud til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.
 • Puljerne kan ikke søges til projekter, der har ansøgt eller modtaget tilskud fra en af de øvrige genreorganisationer (SNYK, JazzDanmark, Rosa), MXD eller Statens Kunstfond.
 • Puljerne kan IKKE søges til koncerthonorarer. Her henvises i stedet til Statens Kunstfond.
 • Der kan IKKE søges støtte til indspilning og produktion. Her henvises i stedet til de kollektive båndmidler, der kan søges hos Koda, DMF, DAF og Statens Kunstfond.
 • Puljerne kan IKKE søges til bogproduktion og andre publikationer. Her henvises i stedet til Statens Kunstfond.
 • Puljerne kan IKKE søges til studierejser eller efteruddannelsesaktiviteter.
 • Puljerne kan IKKE søges til transport internt i Danmark. Her henvises i stedet til transportstotte.dk.
 • Ansøgere fra Grønland og Færøerne, kan som udgangspunkt ikke søge Tempis puljer, med mindre ansøgningens formål direkte er til fremme for det danske musikliv og dansk musik i udlandet. (Musikere fra Grønland og Færøerne kan f.eks. ikke søge tilskud til international transport).

Gode råd til din ansøgning

En god ansøgning er kendetegnet ved at have en tydelig relevans ift. puljens kriterier og formål, et tydeligt formål i sig selv, et klart koncept og et realistisk budget, der afspejler et realiserbart projekt.

Gode råd:

 • Anvend puljernes ansøgningsskema. Udfyld samtlige felter.
 • Ansøg i god tid før den aktivitet, du søger tilskud til.
 • Beskriv formål og forventet resultat af projektet tydeligt og gerne som det første.
 • Opstil konkrete og målbare succeskriterier eller målsætninger.
 • Copy/paste ikke fra ansøgninger til andre støtteordninger og fonde, men skriv din ansøgning direkte til dem, du søger hos.
 • Beskriv tydeligt hvordan projektet lever op til puljens formål.
 • Angiv en realistisk tidsramme for projektet og noter dig hvilken slutdato, du angiver, da denne også bliver din deadline for at indsende dokumentation for dine udgifter i forbindelse med projektet og afrapportering.
 • Hold ansøgningen kort og præcis.
 • Undlad overflødige detaljer.
 • Dobbelttjek din ansøgning inden du sender den afsted.

Når fristen er overskredet, er det IKKE muligt at ændre ansøgningen eller eftersende bilag. En mangelfuld ansøgning får automatisk afslag.

Kommende frister i 2017: 

29. maj kl. 12
4. september kl. 12
4. december kl. 12

Ansøg her